Proizvod je označen sa 'OSPOSOBLJAVANJA'

Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom

Centar za sigurnost d.o.o. na temelju ovlaštenja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, klasa: UP/I-034-02/05-01/03, Ur. broj: 543-01-06-05-2 od 27. travnja 2005. obavlja osposobljavanje radnika za početno gašenje požara:
Cijena na upit

Osposobljavanje za poslove obrade zelenih površina

Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, a po ovlaštenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, po verificiranim programima provodimo stručnoa osposobljavanja
800,00 kn

Osposobljavanje za poslove u građevinarstvu

Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, a po ovlaštenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, po verificiranim programima provodimo stručno osposobljavanje:
800,00 kn

Osposobljavanje za prijevoz opasnih tvari (ADR)

Sukladno Zakonu o prijevozu opasnih tvari, a po ovlaštenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture provodimo stručno osposobljavanje:
1.000,00 kn

Osposobljavanje za rad na siguran način

Na temelju rješenja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Klasa: UP/I-115-01/15-01/61, Ur. br. 425-02/2-15-2 od 12. 06. 2015. godine ovlašteni smo obavljati osposobljavanja za rad na siguran način.
Cijena na upit

Osposobljavanje za rukovatelja transportnim sredstvima

Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, a po ovlaštenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, po verificiranim programima provodimo stručno osposobljavanje za rukovatelje:
800,00 kn

Osposobljavanje za rukovatelje građevinskim strojevima

Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, a po ovlaštenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, po verificiranim programima provodimo stručno osposobljavanje za rukovatelje:
800,00 kn

Prodavači naftnih derivata i ukapljenog naftnog plina

Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih, a po ovlaštenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, po verificiranim programima provodimo stručno osposobljavanje za:
800,00 kn