Pripremni seminari za polaganje ispita za energetska zanimanja

Sukladno Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (N.N. br. 88/14. i 20/15.), radnici koji obavljaju poslove upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima dužni su se stručno osposobiti i položiti stručni ispit.
Organizator: CS učilište
*
*
Cijena na upit
Sukladno: 
 • Zakonu o energiji (N.N., br. 120/12., 14/14., 95/15. i 102/15) i 
 • Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (N.N., br. 88/14. i 20/15.)
Poslove upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima:
 1. strojar malog energetskog objekta,
 2. strojar parnih turbina,
 3. strojar plinskih turbina,
 4. strojar hidroturbina,
 5. vođa smjene termoelektrane, vođa bloka termoelektrane, vođa smjene hidroelektrane, vodeći operater i  operater u komandi lanca hidroelektrana, voditelj energetskog objekta,
 6. voditelj pogona obnovljivih izvora,
 7. strojar energetskog objekta,
 8. strojar kotlovskog postrojenja,
 9. strojar kotla,
 10. rukovatelj industrijske peći,
 11. rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem,
 12. strojar kompresorske stanice,
 13. strojar crpne stanice,
 14. rukovatelj plinskim uređajima i postrojenjima,
 15. rukovatelj klimatizacije, 
 16. rukovatelj centralnog grijanja,
 17. ložač centralnog grijanja,
 18. rukovatelj pripreme vode,
 19. ložač – rukovatelj kotlom,
 20. rukovatelj posudama stlačenih plinova,
 21. dispečer u elektroenergetskom sustavu,
 22. uklopničar u elektroenergetskom sustavu,
 23. uklopničar elektroenergetskih postrojenja u industriji,
 24. punitelj motornih vozila ukapljenim nafnim plinovima ili komprimiranim plinovima,
 25. voditelj energetskog objekta
dozvoljeno je samostalno obavljati radnicima nakon stručnog osposobljavanja i položenog stručnog ispita 

CS učilište obavlja stručno osposobljavanje kao pripremu za stručni ispit.

Osposobljavanju mogu pristupiti osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i radno iskustvo:
 
Osposobljavanje za pojedino zanimanje sastoji se od teoretskog i praktičnog osposobljavanja. 
 
Teoretski dio osposobljavanja provodi se prema Programu stručnog osposobljavanja i sastoji se od:
 • Općeg dijela programaa
 • Stručnog dijela programa
Stručno osposobljavanje – teoretski dio, obavlja se u opsegu i sadržaju koji ovisi o vrsti energetskog zvanja i poslovima odnosno zadacima za koji se kandidat prijavio te potrebnoj stručnoj spremi i radnom iskustvu.
 
Praktično osposobljavanje za navedena zanimanja traje različito ovisno o zanimanju.
 
Tijekom praktičnog osposobljavanja radnici obavljaju praksu odnosno osposobljavanje pod nadzorom mentora. Mentor može biti samo radnik, koji je stručno osposobljen za rukovanje određenim sustavom, postrojenjem, strojem ili uređajem te svakodnevno rukuje postrojenjem i ima za to propisane dokumente (Uvjerenje o položenom stručnom ispitu). Mentora imenuje odgovorna osoba vlasnika ili korisnika energetskog postrojenja.
 
Cijena stručnog osposobljavanja ovisi o broju polaznika, vrsti programa i za svaki upit se posebno ispostavlja.
 
Nakon obavljenog stručnog osposobljavanja potrebno je pristupiti provjeri znanja pred ispitnom komisijom. 
Radniku koji položi Stručni ispit izdaje se uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za upravljanje energetskim postrojenjima.
Radnici koji su stekli stručnu osposobljenost i s uspjehom položili prvu provjeru znanja – Stručni ispit, dužni su svakih pet godina potvrđivati svoju teoretsku osposobljenost povremenom provjerom znanja.
 
U cijenu je uključen obrazovni materijal prilagođen pojedinom programu osposobljavanja i troškovi Ispitnog povjerenstva.
Pismene prijave za kandidate koji će polaziti osposobljavanje treba dostaviti 8 dana prije početka osposobljavanja. 
Osposobljavanje se provodi u prostorijama CS UČILIŠTA – Kalinovica 3, Zagreb ili u Vašim prostorima.
 

Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr