Osposobljavanja

Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom

Centar za sigurnost d.o.o. na temelju ovlaštenja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, klasa: UP/I-034-02/05-01/03, Ur. broj: 543-01-06-05-2 od 27. travnja 2005. obavlja osposobljavanje radnika za početno gašenje požara:
Cijena na upit

Osposobljavanje za provođenje evakuacije i spašavanje

Obavljamo na temelju Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.), te drugih provedbenih propisa iz područja zaštite od požara i civilne zaštite.
Cijena na upit

Osposobljavanje za rukovanje zapaljivim tekućinama i plinovima

Na temelju Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N., br. 108/95. i 56/10.) i Pravilniku o zapaljivim tekućinama (N.N., 54/99.) obavljamo :
Cijena na upit