Ugovorno obavljanje poslova ZNR kod poslodavca

Na temelju članka 20. Zakona o zaštiti na radu i ovlaštenja Zavoda za unapređivanje zaštite na radu nudimo uslugu ugovornog obavljanja poslova zaštite na radu.
Cijena na upit

Zakon o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (N.N., br. 126/19.) obavezuju tvrtke do 49 zaposlenih da:

 • zaposle stručnjaka zaštite na radu I. stupnja ili 
 • ugovore obavljanje poslova zaštite na radu s osobom ovlaštenom za obavljanje poslova zaštite na radu (ukoliko nemaju mogućnost upošljavanja stručnjaka).

Kvaliteta obavljanja poslova zaštite na radu je jako važna za poslodavca!

Naši stručnjaci zaštite na radu za ugovorne poslodavce redovno obavljaju interne nadzore o stanju primjene mjera zaštite na radu, predlažu najbolje načine smanjenja rizika i poboljšanja stanja zaštite na radu te o tome u pisanom obliku obavještavamo poslodavce.

Neusklađenost obavljanja poslova zaštite na radu ili loše obavljanje poslova zaštite na radu može iziskivati dodatna financijska sredstva za poslodavca!

Članak 98. Zakona:

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba:

 • ako poslove zaštite na radu ne obavlja u skladu s odredbama članka 20. ovoga Zakona

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 kuna poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.

(3) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u dvostrukom iznosu.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se izreći novčana kazna na mjestu izvršenja prekršaja poslodavcu pravnoj osobi u iznosu od 10.000,00 kuna, a poslodavcu fizičkoj osobi i odgovornoj osobi pravne osobe u iznosu od 1.900,00 kuna.

 Sukladno članku 21. Zakona o zaštiti na radu poslovi zaštite na radu osobito su:

 • stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu,
 • sudjelovanje u izradi poslovne strategije te operativnih planova i programa poslovanja poslodavca, u dijelu u kojem se moraju odnositi na zaštitu na radu, te sudjelovanje u primjeni upravljačkih metoda ili tehnika za provođenje strategije,
 • sudjelovanje u postupku izrade procjene rizika,
 • unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu te poticanje i savjetovanje poslodavca i njegovih ovlaštenika da otklanjaju nedostatke u zaštiti na radu utvrđene unutarnjim nadzorom,
 • prikupljanje i analiziranje podataka u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom te priprema propisanih prijava ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i izrada izvješća za potrebe poslodavca,
 • suradnja s tijelima nadležnima za poslove inspekcije rada, sa zavodom nadležnim za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zavodom za unapređivanje zaštite na radu, ovlaštenima osobama te sa specijalistom medicine rada,
 • osposobljavanje radnika, poslodavca i ovlaštenika za rad na siguran način,
 • osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu i pomaganje u njihovom djelovanju,
 • djelovanje u odboru za zaštitu na radu kod poslodavca,
 • suradnja s poslodavcem prilikom projektiranja, građenja i rekonstrukcije građevina namijenjenih za rad, nabave radne opreme i ostalih sredstava rada, osobne zaštitne opreme i opasnih kemikalija,
 • sudjelovanje u primjeni međunarodnih certifikacijskih normi za upravljanje zaštitom na radu, kvalitetom, rizicima, društvenom odgovornošću u poslovanju i sl. kod poslodavca i
 • ostali poslovi zaštite na radu u skladu s potrebama poslodavca.

Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


 Povezani dokumenti:

 Ovlaštenje

 Zakon o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14. i 118/14.) 

 

Oznake proizvoda