Izrada Plana evakuacije i spašavanja

Obveza izrade Plana evakuacije i spašavanja slijedi iz odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) čl. 55., te Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (N.N.,br. 35/94).
Cijena na upit

Poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

U tekstualnom dijelu Plana utvrđuje se:

 •    način pravovremenog utvrđivanja  opasnosti,
 •    način izvođenja evakuacije i spašavanja
 •    mjesta okupljanja, evakuiranja i sklanjanja,
 •    oprema  potrebna za evakuaciju i spašavanje,
 •    način alarmiranja i obavještavanja,
 •    ustrojba evakuacije prema radnim prostorima uz utvrđivanje osoba zaduženih za vođenje evakuacije i spašavanja

Grafički dio plana podrazumijeva i grafičko ucrtavanje simbola, oznaka i boja sukladno važećim propisima te printanje i postavljanje na određene materijale i veličine.

Napomena:

Nudimo dodatnu vrijednost!

Izrađujemo Planove evakuacije i spašavanja prema ISO normi. Ukoliko ste imali auditore iz EU sigurno su to već zahtijevali!

Ukoliko poslodavac nije izradio plan evakuacije i spašavanja može biti kažnjen!

Članak 95. Zakona:

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba:

 • ako ne izradi plan evakuacije i spašavanja ili ne odredi radnike koji će provoditi mjere i osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, ili ne osposobi radnike na način da ih upozna s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja, ili ne provodi praktične vježbe evakuacije i spašavanja najmanje jednom u dvije godine (članak 55. stavci 1. i 5.)

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.

(3) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u dvostrukom iznosu.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se izreći novčana kazna na mjestu izvršenja prekršaja poslodavcu pravnoj osobi u iznosu od 1.900,00 kuna, a poslodavcu fizičkoj osobi i odgovornoj osobi pravne osobe u iznosu od 1.500,00 kuna.


Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


 Popis tvrtki za koje smo izradili planove evakuacije i spašavanja:

 • A.S. TEKS d.o.o.
 • AEROLIT d.o.o.
 • ATLANTIC TRADE d,d,
 • CLOUDSENSE d.o.o.
 • DA - CAR d.o.o.
 • DHMZ – DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
 • DRVNI CENTAR MIKLOUŠIĆ d.o.o.
 • ELKA d.o.o.
 • FABEMA METALI d.o.o.
 • FARMACIA – specijalizirana prodavaonica d.o.o.
 • GLAXOSMITHKLINE d.o.o.
 • HEP-ODS d.o.o.
 • HOPS d.o.o.
 • KK CEDEVITA
 • KLUB LJEPOTE POAR d.o.o.
 • KONČAR - MJERNI TRANSFORMATORI d.d.
 • LJEKARNA FREBEL
 • LJEKARNE JAGATIĆ
 • MARKOJA d.o.o.
 • MEDIAL
 • NORD KLASSIK
 • NUVOLA, obrt za trgovinu i usluge
 • ODVJETNIČKI URED Ivana Panić Šušteršić
 • PERIFERNA REHABILITACIJA j.d.o.o.
 • PRVA STABENA ŠTEDIONCA d.d.
 • STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB
 • TBS d.o.o.
 • TEB INFORMATIKA
 • VAMACO M.V. d.o.o.
 • VOLVO GROUP HRVATSKA
 • ZB INVEST
 • ZU FRAMACIA
Oznake proizvoda