Ispitivanje niskonaponske električne instalacije

Ispitivanje električnih instalacija obavlja se na temelju odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i Zakona o zaštiti požara (N.N., br. 92/10.). Ispitivanja se obavljaju u skladu s Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije (N.N., br. 5/10.) i prema normi HRN HD 60364-6
Cijena na upit

Sukladno Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (N.N., br. 5/10.) održavanje električne instalacije podrazumijeva:

 • redovite preglede električne instalacije u vremenskim razmacima i na način određen projektom i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i s uvjetima održavanja građevine,
 • izvanredne preglede električne instalacije nakon izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,
 • izvođenje radova kojima se električna instalacija zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je električna instalacija izvedena.

Završni pregled i ispitivanje električne instalacije obvezno se provodi odgovarajućom uporabom mjerne i ispitne opreme prema normi HRN HD 60364-6 i normama na koje ta norma upućuje.

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od:

 • četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,
 • četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok,
 • petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene,
 • četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove.

O provedenom pregledu i ispitivanjima vodi se zapisnik. Ispitivanja električnih instalacija prema normi HRN HD 60364-6 obuhvaća:

 1. Vizualni pregled, zaštita od direktnog dodirnog napona i ispitivanje funkcionalnosti
 2. Ispitivanje zaštite od indirektnog dodirnog napona i neprekinutosti zaštitnog vodiča
 3. Ispitivanja otpor izolacije
 4. Povezanost metalnih masa

Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr