Ispitivanje gromobranskih instalacija

Ispitivanja i mjerenja sustava zaštite od munje obavljaju se na temelju odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i Zakona o zaštiti požara (N.N., br. 92/10.). Ispitivanja se obavljaju u skladu s Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (N.N., br. 87/08. i 33/10.) i prema normi HRN EN 62305 – 4.
Cijena na upit

Sukladno Tehničkom propisu za sustave zaštite od munja na građevinama (N.N., br. 87/08. i 33/10):

Održavanje sustava podrazumijeva:

  • redovite preglede sustava, u vremenskim razmacima i na način određen projektom građevine i navedenim Tehničkim propisom
  • izvanredne preglede sustava nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu inspekcije,
  • izvođenje radova kojima se sustav zadržava ili vraća u stanje određeno elektrotehničkim projektom građevine i ovim Propisom odnosno propisom u skladu s kojim je sustav izveden.

Pregled i ispitivanje sustava zaštite od munja na građevinama obvezno se provodi odgovarajućom uporabom mjerne i ispitne opreme prema normi HRN HD 62305-4 i normama na koje ta norma upućuje.

Način obavljanja redovitih pregleda sustava određuje se projektom građevine, a uključuje najmanje:

  1. pregled u koji je uključeno utvrđivanje jesu li svi dijelovi sustava u ispravnom stanju,
  2. mjerenje radi utvrđivanja je li sustav u cjelini ispunjava zahtjeve određene projektom građevine što uključuje ispitivanje sustava primjenom norme  HRN HD 62305-4 i normama na koje ta norma upućuje.

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja sustava provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od razdoblja navedenih u donjoj tablici:

*(npr. dijelovi sustava zaštite koji su izloženi jakim mehaničkim naprezanjima i hrđanju, spojevi na unutarnjem sustavu zaštite, spojevi na sabirnicama za izjednačivanje poten-cijala, spojevi s kabelskim oklopima, stanje odvodnika (SPD), stanje iskrišta za odvajanje, spojevi sa cjevovodima i sl.)


Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr