Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom

Centar za sigurnost d.o.o. na temelju ovlaštenja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, klasa: UP/I-034-02/05-01/03, Ur. broj: 543-01-06-05-2 od 27. travnja 2005. obavlja osposobljavanje radnika za početno gašenje požara:
Cijena na upit

Zakonom o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10.) i Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (N.N., br. 61/94.), propisano je da svi zaposleni u pravnim osobama i stručnim službama moraju biti osposobljeni za gašenje požara i provedbu preventivnih mjera zaštite od požara.

Program osposobljavanja pučanstva sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela. Osobi koja završi program, izdaje se uvjerenje o osposobljenosti.

Ovaj program osposobljavanja moguće je organizirati i u vašem prostoru prema dogovoru. 

Kvaliteta osposobljavanja radnika za početno gašenje požara je jako važna!

Radnik mora biti upoznat sa svojim obvezama u slučaju nastanka požara kako poslodavac i radnik ne bi snosili posljedice neznanja!

Članak 61. Zakona o zaštiti od požara:

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 kn do 15.000,00 kn (članak 8. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja propustom izazove požar (članak 8. stavak 3.).

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 62. Zakona o zaštiti od požara:

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

– koja ne prijavi nastanak požara i sve informacije o požaru (članak 11. stavak 2.),

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja ne pristupi otklanjanju neposredne opasnosti, odnosno gašenju požara ili o tome ne obavijesti najbližu vatrogasnu postrojbu, policiju ili Državni centar za sustav 112, odnosno ne postupi prema planu zaštite od požara (članak 18. stavak 1. i 2.).


Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


 Povezani dokumenti:

Image result for pdf file icon Ovlaštenje