Usluge Koordinatora zaštite na radu

Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje glavni projekt, mora imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta i tijekom građenja kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača.
Interested? Contact us.

Obveza imenovanja koordinatora zaštite na radu slijedi iz odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.), čl. 73. - 78, te Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (N.N., br. 51/08.)

Nudimo Vam Usluge:

1. Koordinatora za zaštitu na radu u fazi projektiranja koji će obavljati  slijedeće poslove:

  • Koodinacija primjene načela zaštite na radu – uvid u projekt, kontrola načela ZNR
  • Izrada Plana izvođenja u skladu s Dodatkom V Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, koji će uključivati i posebne mjere obzirom na posebno opasne radove sukladno Dodatku II navedenog pravilnika
  • Izrada dokumentacije koja sadrži specifičnosti projekta i koja sadrži bitne sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi uporabe.

2. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova  koji će obavljati  slijedeće poslove:

  • Koordinirati primjenu načela zaštite na radu sukladno navedenim propisima
  • Prisustvovati koordinacijama izvođača radova
  • O uočenim propustima Koordinator će obaviještavati investitora putem pisanog izvješća.

Osim navedenog koordinator u fazi građenja obavljat će još i slijedeće poslove:

  • Kontrola svih izvođača na radilištu sa stanovišta poštivanja svih:

osnovnih pravila zaštite na radu (vizualni pregled radne opreme, skela i opreme za rad na visini, kontrola iskopa, prometnica na radilištu, uređenja i sl.

posebnih pravila zaštite na radu (kontrola dokumentacije, osposobljenost, liječnički pregledi, osobna zaštitna oprema, način izvođenja radnih procesa, kontrola pristupa na gradilište, razmještaja opreme i čistoće i reda na gradilištu, kontrolu zapaljivog i opasnog materijala i radova i dr.

  • Analiza plana izvođenja radova i po potrebi dopuna/izmjena 

Kvalitetan koordinator kakvog mi nudimo osigurava Vam mirniji san, sigurnost na radilištu i brigu oko sve potrebne dokumentacije! 

Koordinator zaštite na radu koji će biti imenovan formalno, ne samo da ne jamči sigurnost već njegova usluga Vas neće osloboditi od mogućih dodatnih financijskih izdataka!

Članak 96. Zakona:

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se po posebnom propisu izrađuje projekt, odnosno izvode radovi:

1) ako kao investitor ne osigura da se pri projektiranju izradi elaborat zaštite na radu ......

2) ako najkasnije jedan dan prije početka izvođenja radova na iskorištavanju šuma na privremenom radilištu na kojem će radovi trajati duže od pet dana i na kojemu će radove izvoditi dva ili više izvođača nije dostavio obavijest .......

3) ako najkasnije jedan dan prije početka izvođenja građevinskih radova na gradilištu na kojemu će radove izvoditi dva ili više izvođača nije dostavio prijavu gradilišta .......

4) ako na gradilištu nema plan izvođenja radova ili ako takav plan nema propisani sadržaj 

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 4.900,00 kuna poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.

(3) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u dvostrukom iznosu.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se izreći novčana kazna na mjestu izvršenja prekršaja poslodavcu pravnoj osobi u iznosu od 10.000,00 kuna, a poslodavcu fizičkoj osobi i odgovornoj osobi pravne osobe u iznosu od 1.900,00 kuna.


Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


 

 

 

 

 

 

Product tags