Products tagged with 'OPĆI AKTI'

Izrada Plana evakuacije i spašavanja

Obveza izrade Plana evakuacije i spašavanja slijedi iz odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) čl. 55., te Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (N.N.,br. 35/94).
Interested? Contact us.

Izrada Pravilnika zaštite na radu

Na temelju Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) čl. 19. Poslodavac mora utvrditi organizaciju provedbe zaštite na radu. Za Vaše potrebe izrađujemo Pravilnik iz zaštite na radu koji će sadržavati sve potrebne elemente i priloge
Interested? Contact us.