Pripremni seminari za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Obveza imenovanja stručnjaka zaštite na radu i polaganja stručnog ispita slijedi iz odredbi Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14. i 118/14.) i Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.), kojim je propisan i Program općeg i posebnog dijela stručnog ispita.
*
Interested? Contact us.

Stručnjak zaštite na radu je radnik kojeg je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu i koji ispunjava propisane uvjete za obavljanje tih poslova. Poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika.

Obveza imenovanja stručnjaka zaštite na radu i polaganja stručnog ispita slijedi iz odredbi članka 20. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14. i 118/14.) i Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.), kojim je propisan i Program općeg i posebnog dijela stručnog ispita.

Poslodavci koji zapošljavaju:

 • do uključivo 49 zaposlenih za obavljanje poslova ZNR moraju imati osobu koja zadovoljava uvjete za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja,
 • od 50 do uključivo 249 zaposlenih, obavljanje poslova zaštite na radu mogu povjeriti stručnjaku zaštite na radu I. stupnja ako barem 80% djelatnika radi na poslovima s malim rizicima

Stručnjak zaštite na radu I. stupnja je osoba koja:

 • ima najmanje srednju školsku ili srednju stručnu spremu 
 • je položila opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, ili
  ima priznat status stručnjaka zaštite na radu, ili
 • posjeduje uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu po programu odobrenom od tijela nadležnog za obrazovanje.

U navedenom slučaju, Poslodavac može obavljanje poslova zaštite na radu povjeriti vanjskim ovlaštenim tvrtkama koje imaju zaposlene stručnjake ZNR.

Poslodavci koji zapošljavaju: 

 • 50 i više radnika, za obavljanje poslova ZNR moraju zaposliti određen broj stručnjaka (najmanje jednog stručnjaka zaštite na radu II. stupnja, ovisno o djelatnosti koju obavljaju i broju ljudi koje zapošljavaju)
 • između 250 do 499 zaposlenika moraju zaposliti minimalno jednog stručnjaka zaštite na radu I. stupnja i jednog stručnjaka II. stupnja.

Stručnjak zaštite na radu II. stupnja je osoba koja:

 • ima završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (baccalaureus) 
 • je položila opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili
 • ima priznat status stručnjaka zaštite na radu.

PRIPREMITE SE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA!

Stručnjaci Centra za sigurnost će Vas pripremiti za polaganje stručnog ispita kao i za daljnje obavljanje poslova zaštite na radu. Osim toga, polaznici pripremnog seminara mogu od nas uvijek dobiti odgovarajuće informacije za lakše savladavanje poslova ZNR.

Način realizacije

Pripremni seminar za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu održava se u dva dana.

Predviđeni način realizacije je kombinirani: seminarski, putem predavanja i konzultativno-instruktivni oblik. Svaki polaznik dobiva obrazovni materijal prilagođen konkretnim poslovima, koji mu ostaje u trajno vlasništvo. 

Troškovi pripremnog seminara iznose:

 • za polaganje općeg dijela stručnog ispita: 800,00 kn + PDV po polazniku
 • za polaganje općeg i posebnog dijela stručnog ispita: 1.200,00 kn + PDV po polazniku.

U troškove su uključeni: održavanje seminara, obrazovna literatura za svakog polaznika, te kava, sokovi i okrepa.


Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


  Povezani dokumenti:

 Zakon o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14. i 118/14.) 

 Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 112/14.),

 

Product tags