Osposobljavanje za provođenje evakuacije i spašavanje

Obavljamo na temelju Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.), te drugih provedbenih propisa iz područja zaštite od požara i civilne zaštite.
Interested? Contact us.

Osposobljavanje za provođenje evakuacije i spašavanja obavljamo na temelju Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.), te drugih provedbenih propisa iz područja zaštite od požara i civilne zaštite.

Na temelju članka 55. Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je obvezan:

  • poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika,
  • izraditi plan evakuacije i spašavanja,
  • odrediti radnike koji će provoditi mjere te
  • osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima. 

Poslodavac je obvezan utvrditi broj radnika, njihovu osposobljenost i potrebnu opremu.

Poslodavac je obvezan osposobiti radnike da u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje, kojima su izloženi ili bi mogli biti izloženi, a o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu, mogu samostalno poduzeti mjere i provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim tehničkim sredstvima, kako bi rizike otklonili ili smanjili. 

Osposobljavanje radnika obuhvaća upoznavanje radnika s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja. Svaka osposobljena osoba dobiva potvrdu o osposobljenosti.

Ukoliko poslodavac nije osposobio dovoljan broj osoba za provedbu evakuacije i spašavanja može biti kažnjen!

Članak 95. Zakona:

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba:

- ako ne izradi plan evakuacije i spašavanja ili ne odredi radnike koji će provoditi mjere i osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, ili ne osposobi radnike na način da ih upozna s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja, ili ne provodi praktične vježbe evakuacije i spašavanja najmanje jednom u dvije godine (članak 55. stavci 1. i 5.)

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 kuna poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.

(3) U slučaju ponavljanja prekršaja iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti novčanom kaznom u dvostrukom iznosu.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se izreći novčana kazna na mjestu izvršenja prekršaja poslodavcu pravnoj osobi u iznosu od 1.900,00 kuna, a poslodavcu fizičkoj osobi i odgovornoj osobi pravne osobe u iznosu od 1.500,00 kuna. 


Za sve dodatne informacije i pitanja javite nam se na tel: 01 - 3777 181 ili na e-adresu: cs@czs.hr 


 

Product tags