NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU USTANOVE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Na temelju članka 38. st. 1. i čl. 40.  Zakona o ustanovama (N.N., br.  76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.) te čl. 24. Statuta CS Učilišta, Upravno vijeće dana 20. studenoga 2023. godine raspisuje

 

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU USTANOVE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

 

Ravnatelj/ica CS učilišta se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova.


PODACI O POSLODAVCU:

 • Naziv poslodavca: CS učilište
 • Adresa: Planinska 1a
 • Kontakt: cs@czs.hr ; 091- 3777 181
 • OIB: 44695566735
 • Djelatnost: Obrazovanje odraslih


PODACI O RADNOM MJESTU:

 • Naziv radnog mjesta: Ravnatelj/ica učilišta
 • Opis poslova: Vođenje ustanove – organizacija poslova za obrazovanje odraslih
 • Razina obrazovanja: VSS
 • Vrsta zaposlenja: Reizbor (4 godine)


UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI KANDIDAT/KINJA:

 • Završeni diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij.
 • Završeno psihološko-pedagoško obrazovanje  ili  cjelovitu kvalifikaciju završenog studijskog programa s područja andragogije
 • Najmanje četiri godine radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u ustanovama u sustavu odgoja i obrazovanja.

 

POTREBNA ZNANJA I VJEŠTINE:

 • Informatička znanja: MS Office
 • Vozački ispit: B kategorije
 • Radno iskustvo: 4 godina


Kandidat/kinja je dužan/na dostaviti sljedeću potrebnu dokumentaciju, u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • životopis;
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjesec: Elektronički zapis (e-radna knjižica) ili Potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;

 

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici poštom na adresu:

CS UČILIŠTE

Planinska ulica 1a

10 000 ZAGREB

„Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice CS Učilišta“

ili elektronskim putem na email cs@czs.hr.

Rok za do kojeg se primaju prijave kandidata/kinja je 15 dana od dana objave na mrežnim stranicama CS učilišta.

 

O rezultatima natječaja kandidati/tkinje će biti obaviješteni u roku ne duljem od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Osoba imenovana ravnateljem/icom sklapa sa Učilištem ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje.

 

 

U Zagrebu, 20. studenog 2023.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Ana Savanović