Articles, reviews, news, promotions, tips

KAKO PRAVILNO STAVITI, SKINUTI I POTOM ODLOŽITI MASKU ?
Kako pravilno staviti, skinuti i potom odložiti masku? Prije nego dodirnete masku operite ruke sapunom i vodom ili ih očistite alkoholnim maramicama. Pregledajte masku da li je oštećena, ima li rupa. Odredite koja je strana unutrašnja, a koja vanjska. Pobrinite se da vanjska strana (obojena) bude vani. Stavite masku na lice. Metalni traku ili čvrsti rub maske, oblikujte prema vašem nosu. Povucite donji dio maske kako biste pokrili usta i bradu. Nakon upotrebe skinite masku: elastične trakice skinite... next...
PRIMJENA ODREDBI VEZANIH ZA ZAŠTITU NA RADU - tumačenje Kabineta ministra
-----Original Message----- From: Info info@mrms.hr> Sent: Wednesday, March 25, 2020 4:15 PM To: Subject: Primjena odredbi vezanih uz ZNR, tumačenje, traži se Poštovani, U vezi s obvezom obavljanja pregleda odnosno ispitivanja sredstava rada koja se koriste, radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje radnika, koja je propisana odredbom članka 42. Zakona o zaštiti na radu,... next...
PERIODIČNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA
Vezano uz aktualnu epidemiološku situaciju te obavljanje periodičnih pregleda u sklopu specifične zdravstvene zaštite radnika u propisanim rokovima, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) će predmetne izvanredne okolonosti smatrati opravdanim razlogom za obavljanje navedenih pregleda izvan propisanih rokova na teret HZZO-a te će se od dana 16. ožujka 2020. godine pregledi i nakon proteka roka moći obaviti na teret sredstava HZZO-a. Službena obavijest na stranicama HZZO next...