Zaštita od požara

Prema Zakonu o zaštiti od požara, N.N. br. 58/93, te ovlaštenja od strane Ministarstva unutarnjih poslova za naše stručnjake obavljamo slijedeće poslove:

  • izrada procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija
  • izrada plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija
  • izrada općih akata iz područja zaštite od požara (pravilnici iz zaštite od požara)

Na temelju ovlaštenja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, klasa: UP/I-034-02/05-01/03, ur. Broj: 543-01-06-05-2 od 27. travnja 2005. obavljamo:

  • osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

Također, na temelju propisa iz područja zaštite od požara obavljamo i osposobljavanje za:

  • provođenje evakuacije i spašavanja
  • osposobljavanje za rukovanje zapaljivim tekućinama i plinovima i sl.
Centar za sigurnost 2015