Zaštita od požara

Prema Zakonu o zaštiti od požara, N.N. br. 92/10., te ovlaštenja od strane Ministarstva unutarnjih poslova za poslodavce obavljamo slijedeæe poslove:

  • izrada procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija

  • izrada plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija

  • izrada opæih akata iz podruèja zaštite od požara (pravilnici iz zaštite od požara)

Na temelju ovlaštenja Ministarstva unutarnjih poslova, br. 511-01-208-UP/I-1258/3-13 obavljamo:

  • ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara, ureðaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara

Na temelju ovlaštenja Ministarstva unutarnjih poslova, br. 511-01-208-UP/I-1752/4-13 obavljamo:

  • ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

Na temelju ovlaštenja Državne uprave za zaštitu i spašavanje, klasa: UP/I-034-02/05-01/03, ur. Broj: 543-01-06-05-2 od 27. travnja 2005. obavljamo:

  • osposobljavanje puèanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

Na temelju ovlaštenja Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, TN – IN 131043, obavljamo:

  • mjerenje i ispitivanje elektroenergetskih i elektroinstrumentacijskih instalacija u EX izvedbi

Takoðer, na temelju propisa iz podruèja zaštite od požara obavljamo i osposobljavanje za:

  • provoðenje evakuacije i spašavanja

  • osposobljavanje za rukovanje zapaljivim tekuæinama i plinovima i sl.

Centar za sigurnost 2017